Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Sprawy o uchodzctwo / The Tribunal Process - 9/26/2003

Sprawy o uchodźctwo / The Tribunal Process

Podczas gdy każdy z Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa ma jedyną w swoim rodzaju odpowiedzialność - wszystkie Wydziały działają na zasadach podobnych do sądowych, co umożliwia bezstronne, efektywne i spojne podejmowanie decyzji na podstawie prawa kanadyjskiego, międzynarodowych umów ratyfikowanych przez Kanadę oraz zgodnych z jej tradycją zasad humanitarnych.

Zasady działania Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa mogą być scharakteryzowane w następujący sposób:

Osoby stające przed Trybunałem któregokolwiek z Wydziałów mają prawo być reprezentowane przez osoby trzecie. Osoba reprezentująca nie musi być prawnikiem - może nią być konsultant emigracyjny lub inna osoba godna zaufania. Wnioskodawcy mają prawo do pełnego ustnego zaprezentowania swojej sprawy. Wszystkie zeznania składane są pod przysięgą.

Większość posiedzeń Trybunałów Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa odbywa się
w obecnosci Komisji w składzie jednoosobowym, w niektórych  Wydziałach np. Odwoławczym lub Ochrony Uchodźcy wymagany jest  trzyosobowy skład komisji.
Przesłuchania dotyczące wniosków o uchodźstwo prowadzone są zazwyczaj tajnie, natomiast przesłuchania dotyczące innych spraw są zazwyczaj otwarte dla publiczności.

W wyjątkowych przypadkach  przesłuchanie  w sprawie o uchodźstwo może być publiczne, jak również w wyjątkowych przypadkach może zostać wydany nakaz utajnienia przesłuchania . Główna zasada  pracy Trybunałów Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa jest zbadanie czy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa, życia lub wolności osoby przesłuchiwanej, podczas przesłuchania publicznego. Jeżeli takie zagrożenie istnieje - przesłuchania odbywają się bez udziału publiczności.

Ponieważ przesłuchania Trybunałów Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa mają charakter mniej formalny niż przesłuchania sądowe mimo, że opierają się na podobnych zasadach -  w związku z tym przedstawiane materiały dowodowe nie są ograniczone zasadami technicznymi i prawnymi ujętymi w ustawach wykonawczych o prezentowaniu sądowego materiału dowodowego.

Każdy Wydział  Komisji d/s Emigracji i Uchodźstwa ma swoje zasady i szczegółowe procedury odnośnie zasad postępowania, prezentowania dokumentów, limitów czasowych i in., które muszą być przestrzegane przez strony biorące udział w przesłuchaniu lub ich reprezentantów.

Przesłuchania zazwyczaj odbywają się w obecności osób zainteresowanych ale również mogą odbywać się przez telefon, videokonferecje lub w inny sposób, umożliwiający bezstronność przesłuchania. W razie konieczności Wydziały Komisji zapewniają również tlumaczy oraz umożliwiają wnioskodawcy wybór jednego z kanadyjskich języków urzędowych, w którym będzie odbywać się przesłuchanie. Wszystkie decyzje Trybunałów Wydziałów Komisji d/s Uchodźstwa podejmowane są na podstawie materiału dowodowego przestawionego w czasie przesłuchania. Komisja przesluchująca musi przedstawić  pisemne uzasadnienie swojej decyzji finalnej.

Zarówno wnioskodawcy jak i urzędnicy emigracyjni wystepujący przed Trybunałami Wydziałów  Komisji d/s Uchodźstwa mają prawo  do składania odwolań od decyzji Komisji d/s Uchodźstwa w Sądzie Federalnym w Kanadzie. Odwołanie może być rozpatrzone wyłącznie za pisemną zgodą Sądu Federalnego.
 

While each division of the IRB has unique responsibilities, they all follow a quasi-judicial tribunal process. The process is designed to ensure fair, efficient, and consistent decisions in accordance with Canadian law and Canada's international obligations and humanitarian traditions. The tribunal process includes the following characteristics:

Individuals appearing before the tribunal have the right to be represented by counsel, who does not need to be a lawyer, but who could be an immigration consultant or a trusted advisor.

Individuals have the right to be heard and to present their cases fully. This is usually done by way of an oral hearing.
All testimony is given under oath or by affirmation. The persons who make decisions on cases are called members.
Most cases are heard by one member, although occasionally in the Refugee Protection Division and Immigration Appeal Division, panels of three members will hear cases.

Hearings concerning refugee claimants are generally held in private, while other hearings are usually open to the public. However, a member of the public may apply to attend a refugee hearing, and upon request, other hearings may be held in private. The guiding principle in all cases is whether there is a serious possibility that the life, liberty or security of a person would be endangered by holding the hearing in public.

The setting and procedures for hearings are relatively informal and therefore, evidence presented and accepted is not restricted by technical or legal rules of evidence.
Each division has rules of practice that set out more detailed requirements for procedures, time limits, disclosure of evidence, provision of documents, and other responsibilities of parties and counsel.

Hearings are usually conducted in person, although they can also be held by videoconference, telephone or other means that allow for a fair hearing.
The services of an interpreter are provided if required, and an individual may choose in which of Canada's official languages, English or French, the hearing will be conducted.
All IRB decisions are based on the evidence provided during the proceedings. Members must provide reasons for all final decisions.

Both CIC and individuals appearing before the IRB have the right to apply to the Federal Court of Canada for judicial review of decisions rendered by one of the divisions of the IRB. They must first obtain leave (permission) of the Court.

416-784-1104


Opracowano na podstawie: Immigration & Refugee Board http://www.irb.gc.ca
 Source:  Immigration & Refugee Board http://www.irb.gc.caNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt