Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Programy zawodowe / program dla opiekunow z zamieszkaniem - 9/26/2003

EMPLOYEE (CAREGIVER)


 
Czy jesteś zainteresowany pracą w Kanadzie jako opiekun z zamieszkaniem? 
 
Program dla opiekunów z zamieszkaniem umożliwia zawodowym opiekunom pracę w Kanadzie. Opiekunowie - to osoby, które kwalifikują się do pracy bez nadzoru w domach prywatnych, zapewniając opiekę dzieciom, osobom w podeszłym wieku lub osobom niepełnosprawnym. Założeniem programu jest konieczność zamieszkania opiekuna w domu pracodawcy.
 
Program dla opiekunów z zamieszkaniem posiada cztery podstawowe wymogi:
 
Kandydat musi posiadać wykształcenie równoważne z kanadyjską szkołą średnią. Wymóg ten zabezpiecza kandydata w wypadku starań o prawo stałego pobytu w Kanadzie i zapewnia kandydatowi zaadoptowanie się do kanadyjskiego rynku pracy. Badania wykazują, że wiekszość stanowisk pracy w Kanadzie wymaga od pracownika posiadania średniego wykształcenia.
 
Kandydat musi również posiadać przynajmniej 6-cio miesięczne przeszkolenie w pełnym wymiarze godzin w formie kursu teoretycznego lub 12-to miesięczne
doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem przynajmniej  6-ciu miesięcy zatrudnienia w trybie ciągłym dla tego samego pracodawcy na stanowisku podobnym
do stanowiska opiekuna z mieszkaniem.
 
Kandydat musi posiadać przygotowanie lub doświadczenie zawodowe w kierunkach takich jak: nauczanie początkowe, opieka pediatryczna, opieka geriatryczna lub udzielanie pierwszej pomocy. Kandydat może również wykazać się kwalifikacjami zawodowymi w ramach otrzymanego wykształcenia. Doświadczenie zawodowe w zawodzie opiekuna musi być uzyskane w ciągu 3-ch lat, poprzedzających złożenie wniosku o pracę jako opiekun z zamieszkaniem w Kanadzie.
 
Kandydat musi mówić, czytać i rozumieć język angielski lub francuski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Np. wymagana znajomość języka
musi umożliwiac czytanie etykiet na środkach medycznych lub wezwanie pomocy przez telefon w nagłych wypadkach. Znajomość języka angielskiego lub francuskiego jest konieczna ponieważ opiekun wiekszość czasu spędza pracując samodzielnie, bez nadzoru osób trzecich.  Znajomość jednego z języków urzędowych w Kanadzie umożwia również kandydatowi zrozumienie jego praw i obowiazków.  
 
Kandydat musi również podpisać umowę o pracę ze swoim pracodawcą. Umowa określa obowiązki zawodowe, czas pracy, wynagrodzenie i świadczenia pracownicze.

Umowa również określa obowiązki pracodawcy względem  kandydata. Wymóg ten umożliwia zainteresowanym stronom określenie i zrozumienie wzajemnych zobowiazań.
 
Wymóg wspólnego zamieszkania z pracodawcą. Ważnym wymogiem programu dla opiekunów z zamieszkaniem jest wymaganie zamieszkania w mieszkaniu pracodawcy. Program dla opiekunów z zamieszkaniem
istnieje tylko ze względu na brak chętnych obywateli kanadyjskich i posiadaczy pobytu stałego w Kanadzie do wykonywania tego zawodu. Dla porównania: jest wielu chętnych do pracy jako opiekun bez wymogu zamieszkania z pracodawcą.
 
Opłaty
 
Kandydat musi zapłacić opłaty skarbowe związane z rozpatrzeniem wniosku przez kanadyjską placówkę wizową. W celu ustalenia wysokości opłat należy skontaktować się z kanadyjską placówką konsularną w państwie pochodzenia kandydata. W wypadku decyzji negatywnych opłaty są bezzwrotne i w związku z tym przed  złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z wymogami programu.

Uwaga! Kandydat ponosi również koszty badań lekarskich, opłaty paszportowej oraz przelotu chyba, że pracodawca zgodzi się na pokrycie w/w kosztów za kandydata.
 

Are you interested in working as a live-in caregiver?

The Live-in Caregiver Program allows professional caregivers to work in Canada. Caregivers are individuals who are qualified to work without supervision in a private household providing care for children, elderly persons or people who have disabilities. The live-in caregiver must live in the employer's home.

There are four main requirements you must meet to qualify under the Live-in Caregiver Program:

You must have successfully completed the equivalent of a Canadian high school education. This requirement will help to ensure that if you apply for permanent residence after two years as a live-in caregiver, you will be able to succeed in the general labour market. Studies indicate that the majority of new jobs in Canada require at least a high school education.
You must have six months of full-time training in a classroom setting or twelve months of full-time paid employment, including at least six months of continuous employment with one employer in a field or occupation related to the job you are seeking as a live-in caregiver. You may have gained your training or experience in areas such as early childhood education, geriatric care, pediatric nursing or first aid. You may also have completed your training as part of your formal education. This experience must have been obtained within the three years immediately prior to the day on which you submit an application for a work permit.
You must be able to speak, read and understand either English or French at a level that allows you to function independently in a home setting. For example, you must be able to contact emergency services if required and to understand labels on medication. You will be unsupervised for most of the day and may be required to communicate with someone outside the home. A good knowledge of English or French will also enable you to read and understand your rights and obligations.
You must have a written employment contract between you and your future employer. The contract defines your job duties, hours of work, salary and benefits. The contract also reinforces your employer's legal responsibilities to you. This requirement helps provide a fair working arrangement between the caregiver and the employer and provides both parties with a clear understanding of what is expected of them.

Live-in criteria

An important requirement of the program is that employees must live in the employer's home. The Live-in Caregiver Program exists only because there is a shortage of Canadians or permanent residents to fill the need for live-in care work. There is no shortage of Canadians or permanent residents available for caregiving positions where there is no live-in requirement.

Fees

You must pay a fee to have your application processed when you submit it to the visa office. You should contact the Canadian Consulate, Embassy or High Commission nearest you to find out the amount of the fee, or check the visa office Web site at www.cic.gc.ca/english/offices/missions.html. The fee covers only the cost of processing, and you will not get your money back if the visa office does not approve your application. Therefore, you should review the program requirements carefully before making an application.

There will also be costs for a medical examination, passport and travel. You are responsible for these costs unless your employer offers to pay them.

416-784-1104


Opracowano na podstawie: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.ca
 Source: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.caNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt