Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Sponsorstwo rodzinne / Family Sponsorship - 9/26/2003

Sponsorstwo rodzinne / Family Sponsorship

 

Klasa Emigracji Rodzinnej

Poniżej możesz znaleźć informacje o zmianach w aplikacjach do Rodzinnej Klasy Emigracyjnej.

 Obywatele kanadyjscy oraz posiadacze prawa stałego pobytu w Kanadzie którzy ukończyli 18 lat i przebywają na stałe w tym państwie mogą sponsorować członków najbliższej rodziny oraz krewnych, którzy chcieliby otrzymać prawo stałego pobytu w Kanadzie. Sponsor musi zapewnić osobie sponsorowanej oraz towarzyszącym osobie sponsorowanej członkom rodziny pomóc w osiedleniu się i zagospodarowaniu w ciągu 3-10 lat od czasu przyjazdu.

Jeżeli mieszkasz w Quebec i chcesz sponsorować członka najbliższej rodziny lub innego krewnego, skontaktuj się  z Urzędem Emigracyjnym w Quebec w celu otrzymania infomacji dotyczących wymagań prowincjalnych dla emigrantów klasy rodzinnej i sponsorstwa. Informacje możesz również znaleźć w dokumencie "Canada Quebec Accord".

 Możesz sponorować krewnego lub bliskiego krewnego z zagranicy jeżeli jest on:

- współmałżonkiem,
- konkubinem, lub partnerem żyjącym w oddaleniu, który ma powyżej 16 lat, - rodzicem, dziadkiem lub babcią,
- twoim dzieckiem, lub dzieckiem adoptowanym,
- dzieckiem nad którym posiadasz opiekę prawną,
- dzieckiem które ma poniżej 18 lat i które masz zamiar adoptować,
- bratem,
- siostrą,
- chrześniakiem lub wnukiem, które są sierotami, poniżej 18 roku życia, niezamężni lub nieżonaci, lub nie będacymi w konkubinacie
- możesz również sponosorować 1 krewnego w dowolnym wieku jeżeli nie masz wujków, cioć oraz innych członków rodziny wymienionych powyżej, których mógłbyś sponosorować, albo którzy są obywatelami kanadyjskimi, Indianami lub stałymi rezydentami Kanady.

 Syn albo córka może być sponsorowana jeżeli:

- jest w wieku poniżej 22 lat, nie ma współmałżonka lub konkubina,
- jest studentem w pełnym wymiarze godzin i jest finansowo uzależniony/a od rodzica przed momentem ukończenia 22 roku życia,
- albo od momentu zostania współmłżonkiem lub konkubinem (jeżeli stało się to przed ukończeniem 22 roku życia),
- albo jest zależny/a finansowao od rodzica przed ukończeniem 22 roku życia z powodu kalectwa.

 Sponsorstwo w Klasie Małżeniskiej lub Konkubinat rozpatrywane z terenu Kanady.

Możesz również sponsorować współmałżonka lub konkubina z terytorium Kanady, jeżeli mieszkacie ze sobą w Kanadzie i sponsorowany współmałżonek lub konkubin posiada legalny czasowy status w Kanadzie. Sponsorstwo współmałżonków lub konkubinów włączone są dzieci osób sponsorowanych bez względu na to czy przebywają one w Kanadzie, czy poza nią.

 Sponsorstwo krewnych i członków rodziny.

Jeżeli chcesz sponsorować wymienionych powyżej członków rodziny, będziesz musiał spełnić określone wymagania finansowe.  Jeżeli w przeszłości sponsorowałeś krewnych lub członków rodziny którzy pobierali zasiłek socjalny, możesz otrzymać zakaz sponsorwoania innych członków rodziny. Sponsorstwo jest poważnym zobowiazaniem i powinieneś potraktowac je poważnie.

Zeby sponsorować krewnego lub członka rodziny musisz podpisać zobowiązanie z Ministrem do Spraw Obywatelstwa i Emigracji. Musisz również podpisać umowę sponsorską z krewnym lub członkem rodziny, którego chcesz sponsorować.  Umowa musi okreslać wzajemne zobowiazania między wami.

 Adopcja dzieci z innych państw.

Zeby adoptować dziecko zamieszkałe poza granicą Kanady musisz sądownie zalegalizować adopcje. Dziecko musi być sponsorowane zgodnie z wymogami emigracyjnej klasy rodzinnej.

 Podania o emigrację w Klasie Sponsorskiej.

Jeżeli chcesz zostać stałym mieszkańcem Kanady, twój krewny lub członek rodziny w Kanadzie musi najpierw rozpocząć starania o twoje sponsorstwo.

Zeby zakwalifikować się do sponsorstwa musisz być krewnym lub członkiem rodziny wymienionym powyżej.

Musisz wraz ze swoim sponsorem podpisać Umowę Sponsorska.  Umowa okresli wzajemne zobowiązania pomiędzy sponsorem i osoba sponsorowaną. Osoba sponsorująca musi obiecać, że pomoże finansowo tobie i twojej rodzinie przebywającej w Kanadzie w ciagu 3-10 lat w związku z tym  nie będziesz korzystał/a z zasiłków socjalnych. Dołożysz wszelkich starań, żeby być samowystarczalnym/ą finansowo.(Chyba że jesteś osoba w podeszłym wieku).

Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy.  Znajdź informacje o pracy w Kanadzie

 Podania o Sponsorowanie i Emigrację do Kanady składane z zagranicy.

Zanim twoj krewny lub członek rodziny będzie mógł wyemigrować do Kanady musisz sponsorować tę osobę.  Następnie twoj krewny lub członek rodziny musi starć się o emigrację. Znajdź i wydrukuj informatory i formularz, które będziesz potrzebował, jeżeli będziesz się starał o sponsorstwo i emigrację.

Przeczytaj informacje o kandydatach, którzy są w konkubinacie z Obywatelami lub Stalymi Rezydentami Kanady.

 Podania o Sponsorstwo i Emigracje z Kanady.

W niektórych przypadkach możesz sponsorować współmałżonka lub konkubina, który mieszka z tobą w Kanadzie.

Znajdz i wydrukuj informatory i formularze, które będziesz potrzebował przy staraniach o sponsorstwo i emigrację

416-784-1104 


 

Family Class Immigration

Find information about changes to submission of family class applications.

 Canadian citizens and permanent residents living in Canada, 18 years of age or older, may sponsor close relatives or family members who want to become permanent residents of Canada. Sponsors must promise to support the relative or family member and their accompanying family members for a period of three to 10 years to help them settle in Canada.

If you live in Quebec and want to sponsor a relative or family member, please contact Quebec Immigration for information on the necessary steps to meet provincial requirements. The Canada-Quebec Accord provides information on Quebec's responsibilities for immigration.

 You can sponsor relatives or family members from abroad if they are:

- spouses,
- common-law or conjugal partners 16 years of age or older;
- parents and grandparents;
- dependent children, including adopted children;
- children under 18 years of age whom you intend to adopt;
- children under guardianship;
- brothers,
- sisters,
- nephews,
- nieces or grandchildren who are orphans; under the age of 18 and not married or in a common-law relationship; or
- you may also sponsor one relative of any age if you do not have an aunt, uncle or family member from the list above who you could sponsor or who is already a Canadian citizen, Indian or permanent resident.

 A son or daughter is dependent when the child:

- is under the age of 22 and does not have a spouse or common-law partner;
- is a full time student and is substantially dependent on a parent for financial support since before the age of 22,

- or since becoming a spouse or common-law partner (if this happened before age 22);

- or is financially dependent on a parent since before the age of 22 because of a disability.

 Spouse or Common-Law Partner in Canada Class

You may also sponsor a spouse or common-law partner from within Canada if they have been living with you in Canada and have maintained their legal temporary status. Sponsorship of a spouse or common-law partner includes their dependent children whether inside or outside of Canada.

 Sponsoring a Relative or Family Member

If you want to sponsor any of the above listed relatives or family members, you may have to meet certain income requirements. If you have previously sponsored relatives or family members who have received social assistance, you may not be allowed to sponsor another person. Sponsorship is a considerable commitment so you should take this obligation seriously.

To sponsor a relative or family member you must sign an Undertaking with the Minister of Citizenship and Immigration. You must also sign a Sponsorship Agreement with your relative or family member that outlines your mutual commitments to each other.

 Adopting a Child From Another Country

To adopt a child from another country you must go through both the adoption process and the sponsorship and immigration process. Learn more about international adoptions.

 Applying as a Sponsored Immigrant

If you wish to become a permanent resident of Canada, your relative or family member in Canada must first apply to sponsor you. You must be one of the relatives or family members listed above to be eligible for sponsorship.

Both you and your sponsor need to sign a Sponsorship Agreement. The Agreement outlines your mutual obligations to each other. Your sponsor must promise to support you and your family members financially for three to 10 years so that you will not need to apply for social assistance. You must promise to make every effort to become self-supporting (unless you are elderly.)

There is lots of help out there for those looking for work. Find out more about Working in Canada.

 Applications for Sponsorship and
Immigration to Canada from Abroad

Before your relative or family member can immigrate to Canada, you must sponsor that person. Your relative or family member must then apply for immigration. Learn more and print the information guides and applications you need for sponsorship and immigration.

Read information for applicants who are common-law partners of Canadian citizens or permanent residents.

 Applications for Sponsorship and
Immigration from Within Canada

In some cases, you may sponsor a spouse or common-law partner who is already living with you in Canada. Learn more and print the information guides and applications you need for sponsorship and immigration.

 


Opracowano na podstawie: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.ca
 Source: Citizenship and Immigration Canada http://www.cic.gc.caNews Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt