Strona główna
       O firmie
       Nasze usługi
       Biblioteka informacji
       Kontakt
Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Polski - 3/1/2008

Przedruk ze strony internetowej Ambasady kanadyjskiej w Warszawie (http://geo.international.gc.ca)

1. Jestem obywatelem Polski.  Jakie dokumenty będą mi potrzebne, aby odwiedzić Kanadę?
Potrzebny będzie Pani/Panu ważny paszport wydany przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Może Pani/Pan podróżować do Kanady bezpośrednio, bez konieczności odwiedzenia Ambasady Kanady w Warszawie przed podróżą.

2. Jaki okres czasu mogę spędzić w Kanadzie wjeżdżając w ramach ruchu bezwizowego?
Decyzję odnośnie okresu dozwolonego pobytu w Kanadzie podejmuje Urzędnik Imigracyjny na granicy kanadyjskiej (na lotnisku lub lądowym przejściu granicznym).  Jeżeli Urzędnik Imigracyjny nie umieści żadnej adnotacji pod stemplem wjazdowym w paszporcie, wówczas dozwolony okres pobytu wynosi sześć miesięcy od daty wjazdu do Kanady.


2A Co mogę zrobić, jeżeli chcę być w Kanadzie dłużej niż sześć miesięcy?
Po przyjeździe do Kanady istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie okresu pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem www.cic.gc.ca.


3. Zamierzam podjąć naukę w Kanadzie. Czy potrzebuję zezwolenia na naukę?
To zależy.  Jeżeli przewidywany okres nauki w Kanadzie nie przekracza sześciu miesięcy, można podjąć naukę bez konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jeżeli zamierza Pani/Pan podjąć naukę trwającą dłużej niż sześć miesięcy, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na naukę.
Jeżeli początkowy program nauczania, który zamierza Pani/Pan podjąć trwa krócej niż sześć miesięcy, lecz po jego ukończeniu zamierza Pani/Pan kontynuować naukę w ramach innego programu lub w innej szkole/uczelni, wówczas należy od razu ubiegać się o zezwolenie na naukę. Ważność uzyskanego wcześniej zezwolenia na naukę można przedłużyć będąc w Kanadzie.  Nie można natomiast uzyskać zezwolenia na naukę będąc w Kanadzie, jeżeli wjazd do Kanady nastąpił w ramach pobytu czasowego, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na naukę.


4. Zamierzam podjąć pracę w Kanadzie.  Czy potrzebuję zezwolenia na pracę?
Praca w Kanadzie bez uzyskania zezwolenia na pracę jest nielegalna. Zezwolenie na pracę można otrzymać w Sekcji Wizowej w Warszawie nawet w ciągu jednego dnia. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem www.cic.gc.ca.


5. Jestem osobą bez obywatelstwa zamieszkującą w Polsce od wielu lat.  Czy potrzebuję wizy na pobyt czasowy, aby odwiedzić Kanadę?
Tak.  Zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy jedynie obywateli Polski. Osoby bez obywatelstwa, które zamieszkują w Polsce, lecz nie są obywatelami tego kraju nie są objęte zwolnieniem z obowiązku wizowego. Obywatele innych państw mogą odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.cic.gc.ca w celu uzyskania informacji dotyczących ewentualnych wymogów wizowych.


6. W moim polskim paszporcie znajduje się wiza na pobyt czasowy w Kanadzie wydana w lutym, przed zniesieniem obowiązku wizowego.  Czy mogę otrzymać zwrot opłaty za rozpatrywanie wniosku, którą wówczas uiściłam/em?
Nie.  Pani/Pana wniosek został złożony gdy obowiązywały wizy.  Opłata uiszczona przez Panią/Pana była opłatą za rozpatrywanie wniosku.  Pani/Pana wniosek został rozpatrzony,  opłata nie podlega zwrotowi.


7. Złożyłam/em wniosek o wizę na pobyt czasowy w lutym i zostałam/em poproszona o zgłoszenie się do Ambasady Kanady na rozmowę/o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dotychczas nie zdążyłam/em zgłosić się do Ambasady i nie dostarczyłam/em dodatkowych dokumentów.  Czy mogę uzyskać zwrot opłaty za rozpatrywanie podania?
Tak.  Prosimy o przesłanie do nas kopii paszportu (tylko strony ze zdjęciem), danych dotyczących rachunku bankowego (numer rachunku, nazwa banku, adres oddziału banku, imię, nazwisko oraz adres posiadacza rachunku, Pani/Pana imię nazwisko oraz adres) wraz z oryginalnym pokwitowaniem otrzymanym w chwili złożenia wniosku w Ambasadzie.  Po otrzymaniu w/w dokumentów dokonamy zwrotu pieniędzy na podany przez Panią/Pana rachunek.


8.  Uiściłam/em opłatę za rozpatrywanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale nie zdążyłam/em złożyć wniosku o wizę.   Czy mogę uzyskać zwrot opłaty za rozpatrywanie podania?
Tak.  Prosimy o przesłanie do nas kopii paszportu (tylko strony ze zdjęciem), danych dotyczących rachunku bankowego (numer rachunku, nazwa banku, adres oddziału banku, imię, nazwisko oraz adres posiadacza rachunku, Pani/Pana imię nazwisko oraz adres) wraz z oryginalnym pokwitowaniem otrzymanym w urzędzie pocztowym.  Po otrzymaniu w/w dokumentów dokonamy zwrotu pieniędzy na podany przez Panią/Pana rachunek.


9. Jestem posiadaczem polskiego paszportu wydanego w roku 2001, ważnego do roku 2011.  Czy mogę wjechać do Kanady bez wizy?
Tak, ale jedynie do 31 grudnia 2008r. Po 31 grudnia 2008r. posiadacze polskich paszportów bez cech biometrycznych będą zobowiązani do ubiegania się o wizę na pobyt czasowy. Paszportami biometrycznymi są wszystkie paszporty wydawane przez władze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 28 sierpnia 2006r.


10. Wybieram się do Kanady ze swoim dzieckiem, które nie przekroczyło 16 roku życia.  Ojciec dziecka nie podróżuje z nami.  Czy polski paszport mojego dziecka wystarczy, aby mogło ono wjechać do Kanady?
Nie.  Rząd Kanady bardzo poważnie traktuje kwestie związane z uprowadzaniem dzieci, dlatego też istnieją dodatkowe wymaganie dotyczące osób nieletnich (do 16 roku życia). W związku z powyższym, powinna Pani mieć ze sobą odpis aktu urodzenia dziecka oraz notarialną zgodę ojca dziecka na wyjazd do Kanady.  Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.


11. Nasze dziecko (w wieku poniżej 16 lat) wybiera się do Kanady samodzielnie.  Czy polski paszport mojego dziecka wystarczy, aby mogło ono wjechać do Kanady?
Nie.  Rząd Kanady bardzo poważnie traktuje kwestie związane z uprowadzaniem dzieci, dlatego też istnieją dodatkowe wymaganie dotyczące osób nieletnich (do 16 roku życia). W związku z powyższym, Państwa dziecko powinno mieć ze sobą odpis aktu swego urodzenia oraz notarialną zgodę rodziców na wyjazd do Kanady.  Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język angielski lub francuski.


12. W przeszłości odmówiono mi wizy do Kanady.  Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?
Tak, jeżeli odmowa wizy nie była spowodowana zakazem wjazdu do Kanady w związku z karalnością, problemami zdrowotnymi, lub innymi poważnymi przyczynami.


13.  W przeszłości byłam/em karana/y w Polsce.  Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?
Nie, ponieważ może ciążyć na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady.  Powinna Pani/Pan zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z odpisem wyroku sądowego i aktualnym świadectwem karalności z Krajowego Rejestru Karnego.  Wówczas zapoznamy się z przedstawionymi przez Panią/Pana informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady.  Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykuje Pani/Pan możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.


14. W przeszłości byłam/em karana/y w Kanadzie.  Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?
Nie, ponieważ może ciążyć na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady.  Powinna Pani/Pan zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą wyroku sądowego w Kanadzie.  Wówczas zapoznamy sie z przedstawionymi przez Panią/Pana informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady.  Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykuje Pani/Pan możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.


15. W przeszłości odmówiono mi wizy w związku ze złożeniem fałszywych dokumentów lub podaniem nieprawdziwych informacji w ramach wniosku wizowego złożonego w Ambasadzie.  Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?
Tak, ale jedynie po upływie dwóch lat od dnia, w którym zapadła decyzja o odmowie wizy i zakazie wjazdu do Kanady.  Jeżeli okres dwóch lat nie upłynął, ciąży na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady. Podróżując do Kanady przed upływem w/w okresu, ryzykuje Pani/Pan możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.


16. W przeszłości otrzymałem w Kanadzie nakaz deportacji (Deportation Order). Czy mogę odwiedzić Kanadę w związku ze zniesieniem obowiązku wizowego?
Nie, ponieważ może ciążyć na Pani/Panu zakaz wjazdu do Kanady.
  Powinna Pani/Pan zgłosić się do Sekcji Wizowej w Warszawie wraz z wszelką dokumentacją dotyczącą nakazu deportacji z Kanady.  Wówczas zapoznamy sie z przedstawionymi przez Panią/Pana informacjami i podejmiemy decyzję odnośnie prawa wjazdu do Kanady.  Może Pani/Pan potrzebować specjalnego zezwolenia na powrót do Kanady (Authorization to Return to Canada). Podróżując do Kanady bez uprzedniej konsultacji z Sekcją Wizową, ryzykuje Pani/Pan możliwość zawrócenia do Polski przez kanadyjskie służby graniczne.


17.  Złożyłam/em w Sekcji Wizowej podanie o pobyt stały w Kanadzie.  Czy mogę odwiedzić Kanadę w trakcie rozpatrywania przez Sekcję Wizową mojego wniosku o pobyt stały?
Tak, może Pani/Pan wjechać do Kanady na okres czasu zezwolony przez Urzędnika Imigracyjnego na granicy kanadyjskiej (zazwyczaj jest to okres sześciu miesięcy).  Należy pamiętać, że Pani/Pana wniosek musi zostać pozytywnie rozpatrzony zanim będzie Pani/Panu przysługiwała możliwość osiedlenia się w Kanadzie na stałe.  Pani/Pana wniosek będzie nadal rozpatrywany w Warszawie.  Nie ma możliwości przekazania wniosku do rozpatrywania w Biurze Imigracyjnym na terenie Kanady. W związku z powyższym będzie Pani/Pan musiał/a otrzymać wizę na pobyt stały w Sekcji Wizowej w Warszawie.


18. Posiadam prawo do pobytu stałego w Kanadzie, lecz w ciągu ostatnich pięciu lat zamieszkiwałem poza terenem Kanady. Obecnie zamierzam odwiedzić Kanadę. Czy mogę pojechać do Kanady na podstawie mojego polskiego paszportu?
Zanim będzie Pani/Pan mogła/mógł wjechać do Kanady na pobyt czasowy, w ramach ruchu bezwizowego, będzie konieczne stwierdzenie czy utraciła/utracił Pani/Pan pobyt stały w Kanadzie, czy też nie. Stwierdzenie tego faktu może być dokonane na granicy kanadyjskiej lub w Sekcji Wizowej w Warszawie.  Zważywszy na duże natężenie ruchu osobowego na granicach kanadyjskich, odłożenie tej procedury do chwili wjazdu do Kanady może spowodować opóźnienia w Pani/Pana podróży. Procedurę stwierdzenia posiadania prawa pobytu stałego w Kanadzie można również przeprowadzić w Sekcji Wizowej w Warszawie.  W przypadku stwierdzenia, iż nie posiada Pani/Pan prawa do pobytu stałego, odpowiednia decyzja zostanie wydana Pani/Panu na piśmie, jednocześnie umożliwiając wjazd do Kanady na pobyt czasowy bez dodatkowych formalności na granicy. Jeżeli jednak istnieją przyczyny, dla których zachowała/zachował Pani/Pan prawo do pobytu stałego, Sekcja Wizowa w Warszawie może wydać Pani/Panu zezwolenie na powrót do Kanady ( Permanent Resident Travel Document), które umożliwi Pani/Panu powrót do Kanady w celu zamieszkania tam na stałe.


19. Posiadam prawo do pobytu stałego w Kanadzie, lecz zgubiłam/em Kartę Pobytu Stałego.  Zamierzam powrócić do Kanady. Czy mogę pojechać do Kanady bez wizy na podstawie mojego polskiego paszportu? 
Tak.  Zanim będzie Pani/Pan mogła/mógł wjechać do Kanady, będzie konieczne stwierdzenie czy posiada Pani/Pan prawo do pobytu stałego w Kanadzie. Stwierdzenie tego faktu może być dokonane na granicy kanadyjskiej lub w Sekcji Wizowej w Warszawie.  Zważywszy na duże natężenie ruchu osobowego na granicach kanadyjskich, odłożenie tej procedury do chwili wjazdu do Kanady może spowodować opóźnienia w Pani/Pana podróży. Procedurę sierdzenia posiadania prawa pobytu stałego w Kanadzie można również przeprowadzić w Sekcji Wizowej w Warszawie.  Po stwierdzeniu, że posiada Pani/Pan prawo do pobytu stałego w Kanadzie, Sekcja Wizowa w Warszawie może wydać Pani/Panu zezwolenie na powrót do Kanady (Permanent Resident Travel Document), który umożliwi Pani/Panu powrót do Kanady.

416-784-1104  | nnconsulting1@rogers.com


 News Articles    Search    Archives
Strona główna | O firmie | Nasze usługi | Biblioteka informacji | Kontakt